Politica de confidentialitate

Declarație privind confidențialitatea

Societatea ASCENTIS DESIGN SRL, persoană juridică cu sediul social în Str. Calea București nr.82, sc.A, ap.3, Brașov, România. deținător a MARUSIA EVENTS, aflat în Str. Calea București nr.82, sc.A, ap.3, Brasov, România, cu numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J08/1503/2002 și CUI RO14998700 în calitate de operator, dorește să vă informeze despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în contextul operațiunii referitoare la furnizarea serviciilor ASCENTIS DESIGN SRL către clienți, în scopurile specificate mai jos.

Prin natura și procedurile serviciilor furnizate de MARUSIA EVENTS, utilizatorii acestora (“Clienți” sau „Utilizatori”) transmit anumite date personale utilizate pentru a asigura furnizarea și desfășurarea conform prevederilor legale și procedurilor proprii, în condiții optime și în siguranță, a serviciilor.

Protejarea datelor cu caracter personal ale clienților MARUSIA EVENTS  și păstrarea acestora în siguranță este una dintre  preocupările importante ale MARUSIA EVENTS și agenților, partenerilor, subcontractanților implicați în furnizarea serviciilor.

Această Declarație privind Politica de confidențialitate reflectă politica de confidențialitate aplicată tuturor utilizatorilor serviciilor/produselor MARUSIA EVENTS astfel încat aceștia să fie informați și să poată decide în cunoștință de cauză asupra modului în care datele lor personale, colectate prin utilizarea serviciului, sunt sau vor fi utilizate, precum și a drepturilor pe care le au.

DATELE CU CARACTER PERSONAL

Prin date cu caracter personal, se înțeleg atât datele cu caracter nepersonal, cât și datele cu caracter personal – informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular, prin referire la un element de identificare, incluzând, dar fără a se limita la:

 • (i) nume, prenume, adresă, e-mail, telefon (ex. fix, mobil, fax);
 • (ii) informații de natură financiară (ex. venituri, etc.);
 • (iii) diverse informații necesare sau solicitate de autorități, specifice furnizării serviciilor/produselor;
 • (iv) informații rezultate ca urmare a monitorizării video/audio în cazul în care Clientul vizitează una din locațiile în care se furnizează serviciile/produsele MARUSIA EVENTS sau contactează serviciile de suport;
 • (v) semnatură;
 • (vi) orice alte informații care derivă din acestea, în urma prelucrărilor efectuate de MARUSIA EVENTS (ex., segmentarea clientelei în funcție de diferite criterii, identificatorul unic generat la nivelul MARUSIA EVENTS pentru fiecare client în parte, informații specifice serviciilor/produselor oferite de MARUSIA EVENTS etc.) și orice alte informații care sunt necesare desfășurării activităților MARUSIA EVENTS;
 • (vii) iP-ul sau activitățile efectuate atunci când navighezi pe site-ul nostru sau folosești aplicațiile/serviciile MARUSIA EVENTS;

Prelucrarea datelor cu caracter personal înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, arhivarea, ștergerea, distrugerea etc.

COLECTAREA INFORMAȚIILOR

Este posibil să vă colectăm şi să vă prelucrăm datele personale în scopul îndeplinirii obligațiilor contractuale care ne revin faţă de dvs., gestionării și administrării conturilor dvs. (dacă este cazul), recrutării și dezvoltării personalului, sau în scopul asigurării conformităţii cu legislația în vigoare. Dacă v-ați declarat de acord cu o astfel de utilizare, vă vom folosi informațiile și pentru a vă oferi produse și/sau servicii despre care credem ar putea fi de interes pentru dvs.

Site-ul, prin politicile adoptate, inclusiv prin regulamentele interne, subliniază importanța protejării datelor personale, se va asigura că va respecta drepturile persoanelor vizate în temeiul GDPR și va depune toate eforturile pentru ca datele dumneavoastră să fie prelucrate cu respectarea cerințelor GDPR.

Acestă Politică are rolul de a vă informa în mod adecvat cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră în contextul utilizării serviciilor Site-ului.
Dacă dumneavoastră aveți sub vârsta de 16 ani, vă rugăm să nu ne furnizați date cu caracter personal.

Colectam urmatoarele date:

 1. Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră atunci când interacționați cu Societatea prin intermediul Site-ului, respectiv informațiile pe care ni le furnizați prin completarea formularului de rezervare sau a formularului de contact de pe Site.
 2. Datele cu caracter personal pe care le colectăm prin intermediul formularului de contact și ulterior prelucrăm sunt: [nume] [adresă de e-mail].
 3. Datele cu caracter personal pe care le colectăm prin intermediul formularului de rezervare și ulterior prelucrăm sunt: [nume] [prenume] [adresă de email] [numărul de telefon de contact].

SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin acceptarea acestei Politici, vă exprimați acordul pentru includerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în baza de date a Societății.
Societatea nu poate fi trasă la raspundere pentru incorectitudinea datelor pe care le-ați furnizat, lipsa actualizării acestora și/sau neglijența dumneavoastră referitoare la securitatea datelor, respectiv a corespondenței transmise prin intermediul e-mailului/poștei și/sau mesajelor de tip SMS și nu poate fi trasă la raspundere în situația în care terțe persoane au intrat în posesia datelor dumneavoastră.
Societatea păstrează, conform specificațiilor regulamentului privind protecția datelor personale, toate informațiile colectate în scopul derulării relațiilor contractuale sau precontractuale precum și o evidență a tranzacțiilor efectuate în format electronic și care sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. În acest scop, un set minim de date cu privire la identitatea dvs., va fi prelucrat cu scopul unic al respectării legislației în vigoare cu privire la asigurarea evidenței, inventarierii, selecționării, păstrarii și folosirii documentelor pe care le deține.

TEMEIURILE PRELUCRĂRILOR DATELOR CU CARACTER PERSONAL

MARUSIA EVENTS prelucrează datele cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, în baza următoarelor temeiuri:

 1. Executarea contractului și pașii preliminari pentru acest contract (art. 6(1) b GDPR) – pentru datele colectate prin formularul de comandă sau datele primite ca urmare a serviciilor de relații cu clienții;
 2. Obligații legale (art. 6 (1) c GDPR) pentru datele necesare pentru facturare;
 3. Consimțământ (art 6 (1) a GDPR) pentru datele folosite pentru marketing pentru vizitatorii site-ului (e.g. abonarea la newsletter, cookie-uri de marketing, etc.);
 4. Interesul legitim (art 6 (1) f GDPR pentru datele folosite pentru marketing pentru clienții actuali (conform art. legea 506/2004 art 12 (2)) ai www.itp-sem.ro/, securitatea site-ului propriu http://marusiaevents.ro (considerent 49 GDPR) și datele folosite intern pentru optimizarea site-ului propriu http://marusiaevents.ro (și anonimizate sau pseudonimizate, după caz).

ESTE OBLIGATORIE PENTRU UTILIZATOR COMUNICAREA DATELOR? CARE SUNT CONSECINȚELE ÎN CAZ DE REFUZ?

Prelucrările datelor cu caracter personal solicitate utilizatorilor/potențialilor utilizatori de către MARUSIA EVENTS în vederea furnizării serviciilor sunt considerate strict necesare pentru furnizarea serviciilor conform prevederilor legale și procedurilor MARUSIA EVENTS. Refuzul de a furniza astfel de date ne pune în imposibilitatea de a furniza serviciile. Utilizatorul poate opta să nu i se prelucreze datele în scopuri de marketing direct.

DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus, societatea poate dezvălui datele Clienților, acolo unde este strict necesar, pe baza nevoii de cunoaștere, către urmatoarele categorii de terți:

 • autorități de reglementare și autorități legale
 • parteneri contractuali

Acești parteneri contractuali își desfășoară activitatea comercială și în Romania, iar acestora le pot fi furnizate datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a fi folosite în limita obligațiilor pe care și le-au asumat față de societate. Datele cu caracter personal pe care le divulgam către persoanele împuternicite de noi cu prelucrarea lor, sunt limitate la minimul necesar de date cu caracter personal în vederea realizării serviciilor respective și, totodată, le solicităm să nu folosească datele cu caracter personal în niciun alt scop.
Depunem toate eforturile să ne asigurăm că toate entitățile cu care noi lucrăm stocheaza datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate. De asemenea, unii dintre ei sunt la rândul lor operatori care își desfasoară activitatea comercială și în România, cum ar fi furnizori ai serviciilor de plată în calitate de agenți.

Unii dintre ei sunt terțe părti care nu au rolul de a prelucra datele cu caracter personal, dar pot avea acces la ele în vederea îndeplinirii obligațiilor lor sau în interacțiunea lor cu societatea, dupa cum ar fi: societăți de mentenanță tehnică, auditori financiari sau prestatori de servicii juridice.

Datele cu caracter personal menționate mai sus pot fi puse la dispoziție sau transmise unor părți terțe în următoarele situații:

 • (i) autorități publice, auditori sau instituții cu competențe în activități de control cu privire la serviciile, activitățile sau activele societății, care solicită societatii sa furnizeze informatii, in baza obligatiilor legale care incumba societatii;
 • (ii) pentru indeplinirea unei cerințe legale, inclusiv cele legate de furnizarea serviciilor, sau pentru protejarea drepturilor și activelor societății noastre sau ale altor entități sau persoane, după cum ar fi instanțele de judecată;
 • (iii) părți terțe achizitoare, în măsura în care activitatea societății ar fi (total sau parțial) transferată, iar datele cu caracter personal ale persoanelor vizate ar fi parte din activele reprezentând obiectul tranzacției. De asemenea, pentru scopul prelucrării reglementat mai sus, putem furniza datele dumneavoastră cu caracter personal societăților care fac parte din grupul MARUSIA EVENTS, companii care vor fi supuse instrucțiunilor societății în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN AFARA ȚĂRII

În contextul operațiunilor descrise mai sus, datele cu caracter personal ale Clienților pot fi transferate în afara țarii către state din Uniunea Europeana (“UE”) sau din spațiul Economic European (“SEE”). Astfel, informăm Clienții, prin prezenta, ca orice transfer efectuat de către societate către un stat membru UE sau SEE va respecta prevederile legale din Regulamentul General privind protecția datelor nr. 2016/679 adoptat de Parlamentul European (“GDPR”).

DURATA PRELUCRĂRII

Vom stoca datele cu caracter personal ale Clienților doar pentru perioada de timp necesară atingerii scopurilor prelucrării, asa cum sunt ele menționate mai sus, și cu respectarea reglementărilor legale în vigoare inclusiv, dar fără a se limita la dispozițiile în materia arhivării.

CE SE ÎNTÂMPLĂ CU DATELE UTILIZATORILOR CU CARACTER PERSONAL DUPĂ CE PRELUCRAREA ÎNCETEAZĂ

După momentul în care durata prelucrării menționată mai sus expiră și societatea nu mai are motive legale sau un interes legitim cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, datele cu caracter personal vor fi șterse în conformitate cu procedurile societății, care pot implica arhivarea, anonimizarea, distrugerea.

PROCESUL DECIZIONAL AUTOMATIZAT ȘI CREAREA DE PROFILURI

Datele cu caracter personal menționate în prezenta pot fi supuse unor procese decizionale automatizate, inclusiv crearea de profiluri.

SECURITATEA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Societatea evaluează și îmbunatateste în mod constant măsurile de securitate implementate în vederea asigurării unei prelucrări a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În contextul prelucrării datelor cu caracter personal ale utilizatorilor / potențialilor utilizatori, persoana vizată are urmatoarele drepturi:
Conform Regulamentului, vă bucurați de următoarele drepturi referitoare la prelucrarea datelor personale:

 • Dreptul privind accesul la datele colectate. În situația în care datele cu caracter personal ale dumneavoastră sunt prelucrate de Societate vă vom oferi acces la datele respective și la o serie de informații potrivit GDPR.
 • Vă vom transmite dacă ne veți solicita, o copie a datelor dumneavoastră care fac obiectul prelucrării;
 • Dreptul la rectificare. Aveți dreptul de a obține de la Societate, la cerere și în mod gratuit, rectificarea datelor dumneavoastră inexacte, având ăn același timp dreptul de a obține completarea datelor dumneavoastră care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare;
 • Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”). Aveți dreptul de a obține din partea Societății ștergerea datelor dumneavoastră dacă se aplica unul dintre motivele prevăzute de GDPR.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării. Aveți dreptul de a obține din partea Societății restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră;
 • Dreptul la portabilitatea datelor. Aveti dreptul de a primi din partea Societatii datele dumneavoastra pe care ni le-ati furnizat si dreptul de a ne solicita, in masura in care este posibil din punct de vedere tehnic, să vă transmitem datele către alt operator de date cu caracter personal;
 • Drepturile de care vă bucurați pot fi exercitate, în condițiile Regulamentului, prin intermediul unei cereri scrise, datate și semnate, transmise prin poșta la adresa Societății din preambul sau pe adresa de e-mail a Societății (contact@marusiaevents.ro ), cerere la care vă vom raspunde în termenul prevazut de GDPR. Pentru a raspunde unei asemenea cereri, va trebui să vă dovediți identitatea și să ne oferiți orice alte detalii care să ne ajute să răspundem cererii dumneavoastră.

Dorim să vă informam că în baza prevederilor legale, avem posibilitatea de a vă refuza justificat solicitările abuzive și/sau anumite solicitări care nu se încadreaza în limitele prevăzute de normele în vigoare și totodata că avem dreptul de a percepe o taxă rezonabilă și proporțională cu cererea dumneavoastră.

În situația în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră nu este efectuată cu respectarea tuturor cerințelor impuse de Regulament, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (denumită în continuare “ANSPDCP”) – www.dataprotection.ro și/sau instanțelor competente.

MODIFICĂRI ADUSE ACESTEI DECLARAȚII CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

MARUSIA EVENTS își rezervă dreptul de a modifica prezenta Declarație – Politica de confidențialitate fără o înștiințare prealabilă, în conformitate cu legislația în vigoare. În măsura în care prezenta Declarație va suferi modificări, MARUSIA EVENTS va publica pe site o versiune actualizată. Vă rugăm să revedeți Declarația – Politica de confidențialitate din timp în timp, fie pe site-ul http://marusiaevents.ro fie în locațiile unde sunt disponibile serviciile, pentru a fi la curent cu cea mai recentă versiune a acesteia.

Rezerva acum

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii, sunteti de acord cu utilizarea lor. Utilizare cookies / Politica de confidențialitate

Am inteles